เรื่อง ผู้เสนอผลงาน
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนวัยทำงาน ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 นางพิทยา อุทัยวรรณพร
2.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  นายเอเธน วรพงศ์ไชย
3.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ
4.ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนที่คลินิกเด็กดีคุณภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี  นางนิชาภา เชี่ยวธัญกิจ
5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  นายสัญชัย แป้นทอง
6.การพัฒนางานอาหารปลอดภัยด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  นางปิยฤดี ฉายแสงมงคล
7.ผลการศึกษาเปรียบเทียบ การใช้งาน ของข้อสะโพกภายหลังการทําผ่าตัด Bipolarhemiarthroplasty ในผู่ป่วยที่มี Displaced femoral neck fracture ระหวjางการทําการผjาตัดดhวยวิธีoriginal posterior approach กับวิธีSPAIRE  นายพรธรรม ชูศักดิ์
8.Use of serum beta HCG after uterine curettage for early diagnosis of asymptomatic ectopic pregnancy in Uthaithanee Hospital, 5 cases series  (นายแพทย์เพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์
9.การนําเทคนิค the 3 tourniquets uterine ovarian-vessels ligation มาดูแลผู้ป่วย severepostpartum hemorrhage  นายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์
10.การนําเทคนิค intra-vaginal cuff ร่วมกับ total vaginal packing มาห้ามเลือดหลังผ่าตัด peripartum hysterectomy นายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์
11.การห้ามเลือดโดยใช้เทคนิค intrauterine balloon temponard ในผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดที่โรงพยาบาลอุทัยธานี  นายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์
12.ผลของการใช้แบบคําสั่งการรักษาแบบใหม่และการใช้ถุงตวงเลือดในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลบรรพตพิสัย  นายสุขเกษม พูลเกิด
13.ผลสําเร็จในการดูแลรักษาโรคลําไส้กลืนกันของผู้ป่วยเด็กในเขตสุขภาพที่ 3 โดยไม่ต้องผ่าตัด:ด้วยเทคนิคการใช้ลมสวนทวารอย่างปลอดภัย นางสาวขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ
14.การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่มีภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด นางยมลพร การัก
15.ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track ของหน่วย EMS ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  นางปราณี โทนพรหม, นายวรวุฒิ ขาวทอง
16.การพัฒนารูปแบบการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ  นางสาวเนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์
17.การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและประเมินการติดเชื้อในกระแสเลือดระยะแรกในทารกแรกเกิด  นางสาวมณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์
18.การพยาบาลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างจากการบาดเจ็บไขสันหลัง : กรณีศึกษา นางสาวนฤมล สมงาม
19.การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสท์ (Acute Lymphoblastic Leukemia) : กรณีศึกษา  นางสาวรุ่งรัตน์ วณิชาภิชาติ
20.การพยาบาลทารกเกิดก่อนกําหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยและมีภาวะติดเชื้อ: กรณีศึกษา  นางศิริรัตน์ กิตตินภากุล
21.การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะทางจิตเวช ในชุมชน  นางสาวชิโนรส โตแทนสมบัติ
22.การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 3  นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
23.Buffy coat …Code 30110 ที่ไม่ต้องสั่ง นางสาววาสนา ขยันการนา
24.การวางแผนการควบคุมคุณภาพดhานเคมีคลินิกอยjางมีประสิทธิภาพ (Quality Planning in Clinical Chemistry) นางสาวสุนิสา วงษ์ขาว
25.การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกเครื่อง XL-640 โรงพยาบาลคลองลาน  นางสาวน้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี
26.การบูรณะฟันในผู้ป่วยที่มีฟันสึกมากร่วมกับมีการสูญเสียมิติแนวดิ่ง นางสาวรวีวรรณ เจริญทวีทรัพย์
27.เครื่องมือเพดานเทียมและแผ่นคาดปากสําหรับทารกปากแหว่งเพดานโหว่  นายณัฐพงษ์ ขำฉา
28.การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา  นางสาวอัจษรา บุญมีศรีทรัพย์
29.การตรวจทางฟีโนไทป์เพื่อหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ Carbapenemase โดยวิธี ModifiedCarbapenem Inactivation Method (mCIM) และ EDTA-modified CarbapenemInactivation Method (eCIM) ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นายกิตติกานต์ เจิมขุนทด
30.ผลของการคัดกรองคําสั่งใช้ยาและอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนของการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นางอัญชลี อังศธรรมรัตน์
31.อิทธิพลของการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว จังหวัดกําแพงเพชร นางมลุลี แก้วหิรัญ
32.โปรแกรมตรวจสอบงบทดลอง และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563  นายอังคาร สมพร
33.ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2562 (Happiness of personnel In hospital Under the personnel In the Provincial Health Office , Phichit.2019)  นางสมหมาย ล้อศิริรัตน์