กฎหมายและระเบียบ

เอกสาร
คู่มือป้องกันการกระทำความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ ส่วนรวมมาตรา 126 และมาตรา 127
1 243 downloads
กรกฎาคม 18, 2023
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร บทความเดือนมิถุนายน 2566
1 130 downloads
มิถุนายน 30, 2023
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน 2566
1 163 downloads
มิถุนายน 23, 2023
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมประกาศฯ
1 235 downloads
มิถุนายน 14, 2023
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 2566
1 342 downloads
มีนาคม 31, 2023
มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1 322 downloads
กุมภาพันธ์ 13, 2023
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
1 334 downloads
กุมภาพันธ์ 3, 2023
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรฯ
1 0 download
กุมภาพันธ์ 3, 2023
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
1 0 download
มกราคม 20, 2023
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
1 0 download
ธันวาคม 16, 2022
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565
1 430 downloads
ธันวาคม 8, 2022