คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย เขตสุขภาพที่ 3
1 52 downloads
สิงหาคม 15, 2023
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ที่ 14-2566 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ
1 55 downloads
สิงหาคม 15, 2023
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ที่19-2566 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ
1 107 downloads
มิถุนายน 30, 2023
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ที่18-2566 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงาน
1 85 downloads
มิถุนายน 30, 2023
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรสมรรถนะสูง เขตสุขภาพที่ 3
1 71 downloads
มิถุนายน 28, 2023
คำสั่งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพที่ 3
1 172 downloads
มิถุนายน 2, 2023
ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 3
1 114 downloads
มิถุนายน 2, 2023
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัล เขตสุขภาพที่ 3
1 124 downloads
มิถุนายน 2, 2023
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2566
1 106 downloads
พฤษภาคม 30, 2023
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 188-2566 มอบหมายให้ สธน. ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ
1 139 downloads
พฤษภาคม 18, 2023
คำสั่งสป.สธ.ที่963/2566 มอบอำนาจให้ผอ.สนง.เขต ฉบับที่ 2
1 183 downloads
เมษายน 19, 2023
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ที่ 10-2566 แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
1 126 downloads
มีนาคม 24, 2023
คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ที่ 9-2566 มอบให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มงาน
1 118 downloads
มีนาคม 24, 2023
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 583-2566 แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 3
1 128 downloads
มีนาคม 24, 2023
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 584-2566 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการเขตสุขภาพ ที่ 3
1 109 downloads
มีนาคม 24, 2023
คำสั่งกระทวงสาธารณสุข ที่ 97/2566 เรื่อง มอบอำนาจผู้ตรวจราชการ
1 336 downloads
กุมภาพันธ์ 10, 2023
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 224/2566 มอบอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ
1 176 downloads
กุมภาพันธ์ 10, 2023
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 32-2566 กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ
1 0 download
กุมภาพันธ์ 3, 2023
คำสั่ง ศปท. ที่ 5-2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาตอบคำถามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ฯ
1 145 downloads
กุมภาพันธ์ 3, 2023
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1 102 downloads
มกราคม 3, 2023
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Tongthe Against Corruption)
1 108 downloads
มกราคม 3, 2023
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 1618/2565 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
1 0 download
ธันวาคม 16, 2022
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1617/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงสาธารณสุข
1 0 download
ธันวาคม 16, 2022
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1587/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ
1 155 downloads
ธันวาคม 8, 2022