คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสาร
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1669-2565 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
1 47 downloads
มีนาคม 29, 2023
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ่นใจ) เขตสุขภาพที่ 3
1 4011 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 3 (CPCUO)
1 3671 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เขตสุขภาพที่ 3 (CRDUO)
1 3802 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เขตสุขภาพที่ 3 (CICO)
1 2458 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 3 (CTAMO)
1 3452 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 3 (CPPO)
1 3049 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 3 (CFO)
1 3543 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 (CSO)
1 2705 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 3 (CIO)
1 3297 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 3
1 1188 downloads
ธันวาคม 22, 2021
คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1 2907 downloads
ธันวาคม 22, 2021