— ข้อมูลผังบัญชี ตามไฟล์แนบด้านใน —-
** การกำหนดรหัสบัญชีย่อย และรหัสบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการขอเบิกเงินจากคลังค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 64-08-31 การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือ
** ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (อัพเดทเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64)  
    –  ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2565 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบ 2565 (สป)
    –  ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2565  พร้อมคำอธิบาย ผังบัญชีปีงบประมาณ2565
    –  รายละเอียดการปรับเปลี่ยนผังบัญชี 2565 ผังบัญชี(รายละเอียดการปรับเปลี่ยน)
    – แบบฟอร์มงบทดลอง 2565 2565_trialbalance
** ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565  รพ.สต.  (อัพเดทเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64)  
    –  ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565  (รพ.สต) 2565 ผังบัญชีภาคสุขภาพ รพ.สต
    –  ผังบัญชีภาคสุขภาพ  พร้อมคำอธิบาย 2565 AccCode รพ.สต.
    –   แบบฟอร์มงบทดลอง  2565_trialbalance  รพ.สต.
** กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง  และผังบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีงบประมาณ 2565 (อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.พ.65)  

 

ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ