รายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 2565 – 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

65-11-17 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 66 รอบ 1

รายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 2565 – 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

65-10-31 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 25

รายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 2565-2566 ข้อมูล ณ 17 ตุลาคม 2565

65-10-17 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 25

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ รพ.สต. ที่ไม่ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2566

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ รพ.สต. ที่ไม่ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2566

รายงานติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปี 2565 – 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

65-10-10 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 25

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ฯ ปี 256

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-09-

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

65-09-15 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 1

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-09-

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

65-09-2 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 2