การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 รอบ 2 ประเด็น ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การเงินการคลัง รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท วันที่ 22 มิถุนายน 2565