ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุด
 
  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสร้างสุข กระทรวงสาธารณสุข
 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
 แบบใบลา
 
  สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 ดาวน์โหลดสรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 แบบใบลา
 
  เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
 เอกสารการประชุม
 
  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 62
 เอกสารการประชุม
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะบุคลากรจัดทำแผนทางการเงิน Planfin เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 เอกสารการประชุม
 รูปการประชุม
 โพสเมื่อ: 14 พ.ค. 2562

  รายงานงบค่าเสื่อม ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 โพสเมื่อ: 14 พ.ค. 2562

  สธ0207.03_10507 หนังสือแจ้งเรื่องแนวทางการบริหารงบลงทุน
 โพสเมื่อ: 14 พ.ค. 2562

  รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 โพสเมื่อ: 14 พ.ค. 2562


  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 โพสเมื่อ: 13 พ.ค. 2562

  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
 เอกสาร Infographic มหัศจรรย์ 1,000 วัน
 โพสเมื่อ: 13 พ.ค. 2562

 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2562

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ขอเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร มายัง
1.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
3.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
4.อีเมล Inventory@nswo.mail.go.th หรือ kanitta@spr.go.th หรือ
5.ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2562
 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยาร่วม 26 รายการ
 เอกสารร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โพสเมื่อ: 3 พ.ค. 2562

  นำเสนอ ติดตามการใช้เงิน เม.ย.62 (1.4.62)
 โพสเมื่อ: 11 เม.ย. 2562

 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
  คู่มือการรายงานตัวชี้ัวัดผ่านระบบ healthkpi.moph.go.th
 โพสเมื่อ: 29 มี.ค. 2562

  สธ.0213.0932/ว287 ขยายเวลารับสมัคร และเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2
 โพสเมื่อ: 21 มี.ค. 2562

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต มข.0301.1.8.1.2ว184
 โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562

  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริการโลหิต ปี62 มข0301.8.1.2ว185
 โพสเมื่อ: 20 มี.ค. 2562

  รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณเขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 62
 โพสเมื่อ: 19 มี.ค. 2562

  สธ0228.682 ลว 15 มี.ค.62 รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 โพสเมื่อ: 19 มี.ค. 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ผ่านทางสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
อีเมล์ Inventory@nswo.mail.go.th หรือ kanitta@spr.go.th ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2562
 เอกสารตารางราคากลาง เขตสุขภาพที่ 3
 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยาร่วม 26 รายการ
 เอกสารร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โพสเมื่อ: 13 มี.ค. 2562

 รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562
 โพสเมื่อ: 5 มี.ค. 2562

 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่3 ปี 2560 - 2562 วงเงินระดับเขต (10%) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
 โพสเมื่อ: 5 มี.ค. 2562

 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่3 ปี 2560 - 2562 วงเงินระดับเขต (10%) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
 โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

 รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
 โพสเมื่อ: 29 ม.ค. 2562

 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่3 ปี 2560 - 2562 วงเงินระดับเขต (10%) ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
 โพสเมื่อ: 23 ม.ค. 2562

 รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.57 น.
 โพสเมื่อ: 23 ม.ค. 2562

 เอกสารประกอบการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 โพสเมื่อ: 15 ม.ค. 2562

 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปรกติ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 โพสเมื่อ: 7 ม.ค. 2562

วิดีทัศน์

กิจกรรม

คืนข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีสถานบริการเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 3 ณ คปสอ. วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ...

การตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 ณ โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562...


ดูทั้งหมด >>

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารประกอบการประชุม ล่าสุด


เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
Link : Download
รอบรั้วเขตสุขภาพที่ 3

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เลขที่ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000