วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ประธานคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดตาม เขตสุขภาพที่ 3 และคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านไตรตรึงษ์ โดยที่ นายปิยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สสจ. และพญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้การต้อนรับ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ประธานคณะทำงานพิธีเปิดอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว ประชุมเตรียมจัดงานเปิดอาคารรังสีรักษา โดยท่านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 พิธีเปิด คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ตำบลดีลัง จ.ลพบุรี โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน และมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว,คุณอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผช.ผตร.เขตสุขที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธสาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศภาคเหนือ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(District Health Board) เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนารับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิร่วมกับวิทยาลัยการจัดการสุขภาพ ม.นเรศวร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.โพทะเล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุม เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการผลิตกำลังคนรองรับคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 2 พฤษภาคคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว(สปค.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 4 สนย. ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ บรรยายให้ความรู้ "การพัฒนาคลินิก หมอครอบครัว (PCC)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
วันที่ 11 เมษายน 2560 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประธานการประชุมโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
วันที่ 10 เมษายน 2560 การประชุม การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ประธานการประชุมโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 10 เมษายน 2560 เขตสุขภาพที่3 ร่วมนำเสนอ Thailand 4.0 ณ ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ตรวจราชการ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เปิดศูนย์ EOC RTI ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ณ สคร.3 จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 เม.ย. 60 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 4 เม.ย. 60 ประชุมเตรียมการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมราชาวดี สสจ.นครสวรรค์


กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

คำสั่ง One Page Focal Point และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

หน่วยงานราชการในเขตสุขภาพที่ 3