ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส หัวข้อ
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0001] เรื่อง ปฏิทินการจัดสรรทันตแพทย์ เข้าศึกษาอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
CHRO
14 ส.ค.. 2561
รหัส หัวข้อ
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0003] เรื่อง การประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1
CSO
18 เม.ย. 2561
รหัส หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
รหัส หัวข้อ
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
[0006] ไฟล์นำเสนอการสรุปตรวจราชการรอบที่ 1/2561 เขตสุขภาพที่ 3 ณ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
CIO
4 เม.ย. 2561

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เลขที่ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000