ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3

2,972,218

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขต 3

More info

579

หน่วยบริการสาธารณสุข

More info

19,959,557

พื้นที่ (ไร่)

More info

-

ข้อมูลบริการ

สถิติชีพ

อัตราป่วย อัตราตาย อัตราเพิ่ม เขตสุขภาพที่ 3
More info

อายุคาดเฉลี่ย

อายุคาดเฉลี่ย
More info