ผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์ประเภทชื่อเรื่องผลงานชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง/ระดับหน่วยงาน
1DownloadBest Practiceการผ่าตัดฟันคุด ฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ลักษณะการวางตัวในแนวนอนนางศิรินาถ เพิ่มกสิกรรมทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
2Downloadงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของผู้เลี้ยงดูเด็กกับผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตและฟันผุในเด็กอายุ 1-3 ปี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวพัชรี เรืองงามทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
3DownloadBest PracticeSmart Team Smart network Smart kidsนายธีระวัฒน์ โพธิวัฒน์

นางสาวนิตยา ประพฤติธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
4DownloadBest Practiceผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาเสพติด ของนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง ชั้นมัธยมต้น ในอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานีนางสุวิมล เกิดอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
5Downloadผลงานเด่นการทำฟันเทียมทั้งปากในผู้ป่วยที่มีสันเหงือกขากรรไกรล่างสลายตัวมากนางสาวศศิประภา กรรำทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6Downloadผลงานเด่นการรักษาผู้ป่วยภาวะเห็นเหงือกเกิน (Excessive gingival display) ด้วยวิธีศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน (Esthetic crown lengthening)นางสาวปริภาว์ ไชยานุกูลกิตติทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
7Downloadผลงานเด่นการทำฟันเทียมทั้งปากแบบสบฟันเฉพาะปุ่มด้านลิ้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบนางสาววรลักษณ์ อังประภาพรชัยทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
8DownloadBest Practiceต้นแบบวัคซีนใจในชุมชน "บ้านสักงามร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19"นายณัฐกิตติ์ อุดเป็งเครือนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
9Downloadงานวิจัยความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3นางณพิชญา งดงามทวีสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
10DownloadBest Practiceร่วมพลังใส่ใจดูแลจิตเวชในชุมชนยุคโควิดระบาดนางอุฬาริน พรกระแสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านหนองแก่ง จ.นครสวรรค์
11Downloadนวัตกรรมโมเดล 4 C การรักษาโดยวิธีแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นางสาวกริษฐา เอกปัชชาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
12DownloadBest Practiceชาวปากน้ำโพมั่นใจโฮมไอ ชุมชนห่างไกลโควิดนายสุรศักดิ์ ลิสันเทียะ

นางสาววิลาสิณี ไชยวัฒนานนท์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
13Downloadผลงานเด่นการประเมินผลกระทบระบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการปรับตัวในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ภาคเหนือตอนบน (Impact assessment of NCDs Prevention & Control systems and adaptation during pandemic COVID-19 Upper Northern Thailand )นายนัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรื่องนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
14Downloadงานวิจัยถอดบทเรียนการใช้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ระลอกเดือนเมษายน 2564นางสาวกาญจนา เอี่ยมอักษรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
15Downloadผลงานเด่นผลการติดตามการดำเนินงานยุวระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565นางสาวพรชนก วีระเดชนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
16Downloadงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบเพื่อการป้องกันโรคโควิด 19: โรงเรียนสู่ชุมชนนางสาวสวรรยา สิริภคมงคลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
17Downloadผลงานเด่นผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 3ดร.สุเนตตรา ปานทรัพย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
18Downloadงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และการเสียชีวิตจากทุกกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ของจังหวัดนครสวรรค์นางสาวกมลรัตน์ สังขรัตน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
19Downloadงานวิจัยผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรณีศึกษา ตำบลเนินปอ จังหวัดพิจิตร นางสาวเสาวนีย์ สาบุตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
20Downloadงานวิจัยผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพผู้ใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นางสาววรรณิษา วิริยสกุลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
21Downloadงานวิจัยการรับรู้และพฤติกรรมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กของประชาชน:กรณีศึกษา ในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์นางจุฬาลักษณ์ ฐิตินันทิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
22Downloadผลงานเด่นวิเคราะห์ปัจจัยจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัสซูอิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3นางจุฬาลักษณ์ ฐิตินันทิวัมน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
23Downloadงานวิจัยพัฒนารูปแบบการใช้เทศบัญญัติเพื่อกําจัดพาหะนําโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3ดร.นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
24Downloadผลงานเด่นประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ชุมชนแออัด ในพื้นที่เขตเมืองของเขตสุขภาพที่ 3ดร.นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
25Downloadงานวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการทำงานของเกษตรกรในสถานที่อับอากาศ(บ่อบาดาล) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนายสันติ เกิดทองทวีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
26Downloadผลงานเด่น"บทวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องการเลือกรักษาโดยอาศัยแนวคิดส่วนโค้งฟันสั้นและฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน"นายภัทร สุขุมาลไพบูลย์ทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
27Downloadงานวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2563นายวิษณุ มากบุญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
28Downloadผลงานเด่นโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 3นางธัญญาภรณ์ ใหญ่เจริญทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลโพทะเล จังหวัดพิจิตร
29Downloadงานวิจัยภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวพจนีย์ วัชรกานนท์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
30Downloadงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลกำแพงเพชรนางอรอนงค์ กลางนภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
31Downloadนวัตกรรมสื่อดิจิทัล E – Book “สมุดคู่ใจแม่ยุคใหม่ใส่ใจลูกน้อย” ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นางสาวกมลทิพย์ ชัยสุวรรณแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
32DownloadนวัตกรรมHandmade indweling thoracic catheter สายระบายทรวงอกแบบอัตโนมัตินางรัชนก ทรงทรัพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
33DownloadBest Practiceการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย โรงพยาบาลอุทัยธานีนางสุรีรัตน์ น้อมนิลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
34Downloadงานวิจัยการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการสักยาน้ำมันสมุนไพร ต่อระดับความปวด ระดับพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยโรคหัวไหล่ติด โงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนางสาววชิราภรณ์ จูใยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
35Downloadงานวิจัยผลสำเร็จของการใช้แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลต่อโอกาสการรอดชีวิต โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นางสาวกรรณิการ์ ทสะสังคินทร์นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
36Downloadงานวิจัยการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลแพ้ยาระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานีนางสาวจิราพร เกษศิลป์เภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
37Downloadงานวิจัยปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองที่ได้รับการผ่าตัดในระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นายพงศ์พัฒน์ พันธุ์พฤทธิ์นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
38Downloadนวัตกรรมintracorporeal Chest wall reconstruction using miniplate and bone cement : a novel technique of neo-rib นายพรลิขิต ทิพรังศรีนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
39Downloadงานวิจัยการทำนายโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บที่มารับการรักษาในห้องฉุกเฉินด้วยระบบการคัดแยกผู้ป่วยของประเทศไทยและ Trauma and Injury Severity Score (TRISS)นายวิพุธ เล้าสุขศรีนายแพทย์ ชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
40Downloadงานวิจัยการพัฒนาการเย็บปากมดลูกเพื้อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในผู้ป่วยปากมดลูกหลวมที่รพ.อุทัยธานี,รวบรวมผู้ป่วย10ราย (Cervical cerclage for prevention of preterm birth in pregnancy with cervical incompetence at Uthaithanee hospital,10 case seriesนายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
41Downloadงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลางด้วยเครื่องให้การรักษาด้วยเคลื่อนกระแทกกับเครื่องอุลตร้าซาวด์ในโรงพยาบาลอุทัยธานีนายคณินณ์ เศรษฐไพศาลนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
42Downloadผลงานเด่น“สมุนไพรเฟิร์ส” การบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นางสาวพิชญาภา อินทร์ประสิทธิ์แพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
43Downloadนวัตกรรมการใช้น้ำมันกัญชาสูตรทากับโรคสะเก็ดเงิน (เรื้อนมูลนก)นางสาวนิตยา มั่นทัพแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
44DownloadBest Practiceการพัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตาคลีนางสาววิสานาจ สระแก้วแพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
45Downloadนวัตกรรมการศึกษาผลของการนวดรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์นางสาววรัญญ์รัตน์ วงศ์ไชย

นางสาวชมฝัน แสนพงศ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
46DownloadBest Practiceการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์นางสาวศิริพร เจริญสิทธิ์แพทย์แผนไทยปฏิบัติการรพ.สต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรร
47Downloadนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาตด้วยการผสมผสานแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานีนายโชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
48DownloadBest Practiceศูนย์การเรียนรู้คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นางสาวอัจฉรา จิตต์สุข

นางสาวจันทร์นภา สว่างใจ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
49Downloadผลงานเด่นNAKHONSAWAN MODEL ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบระดับประเทศนางปิยฤดี ฉายแสงมงคลเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
50Downloadงานวิจัยการศึกษาระบบการพัฒนากัญชาทางการแพทย์จังหวัดนครสวรรค์นายศิวพล สุวรรณบัณฑิตแพทย์แผนไทยปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
51DownloadBest Practiceการบูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์นางปิยฤดี ฉายแสงมงคลเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
52DownloadนวัตกรรมInnovative Extracorporeal membrane oxygenation for impoverished patient นวัตกรรมเครื่องพยุงหัวใจและปอดเทียมสำหรับผู้ยากไร้นายสิทธิพล ต๊ะวันนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฎิบัติการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
53Downloadงานวิจัยศึกษาผลก่อนและหลังการให้เลือดแบบแอนติเจน E c และ Mia เข้ากับผู้ป่วย เพื่อลดการตอบสนองการสร้างแอนติบอดีในผู้ป่วยธารัสซีเมียนายนิภัทร์ อ่วมขำนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
54Downloadงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบด้วยE- Nursingในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมนางนราทิพ อุดแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
55DownloadนวัตกรรมA supporting pillow for post-cardiac surgery patient หมอนช่วยใจนางขนิษฐา เตยทวิสุทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
56DownloadนวัตกรรมSet ต่อ Set สะดวกรวดเร็วนายสมควร ภูมิชาติพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
57Downloadนวัตกรรมการจ่ายอุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ให้หน่วยงานนายวิเชียร จันทร์จาดพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
58Downloadนวัตกรรมชุดระบาย... จ่ายแพงทำไมนางจารุดา คำภิระพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
59Downloadนวัตกรรมอุปกรณ์สวนเก็บยา kalimate ทางทวารหนักนางสาวศิริลักษณ์ ครอบนพรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
60Downloadนวัตกรรมอุปกรณ์จับยึดแผ่นรับภาพรังสีชนิดปรับระดับได้จากระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทลแบบไร้สาย Mobile Bucky Stand with Wireless Remote Control.นายสมโภช ทรัพย์พร้อมนักรังสีการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
61DownloadนวัตกรรมHeart to home tractionนางสาวศิริวรรณ บุญยืนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
62Downloadงานวิจัยอัตราความไวของยาต้านจุลชีพแบคทีเรียที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองฉางและโรงพยาบาลลานสัก ที่ส่งตรวจโรงพยาบาลอุทัยธานีตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-2564นางสาววรรณนิสา จันทร์หอกลองนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
63DownloadBest Practiceการวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Quality Planning in Clinical Chemistry)นางสาวสุนิสา วงษ์ขาวนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
64Downloadงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ fecal immunochemical test (FIT test) ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยเปรียบเทียบค่า cut-off ที่​ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร​ และ​ 100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรนางสาวอัจฉรีย์​ เสรีศิริวัฒนานายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
65Downloadผลงานเด่นการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสจากตัวอย่างทดสอบ(External Quality Assessment)ได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อนนางสาวเมธิญ์กาญจน์ คงสุขสกุลชัยนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
66Downloadนวัตกรรม"การพัฒนาเวชระเบียนไร้กระดาษ (Paperless) จากระบบผู้ป่วยในสู่ระบบห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร"นายอัครพงศ์ จุธากรณ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
67Downloadผลงานเด่นKPHIS IPD paperless phase โรงพยาบาลพิจิตรนางรัตติกร มหายนต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
68Downloadผลงานเด่นระบบการกรองประเด็นที่พบบ่อยก่อนส่งเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข สำหรับทีมตรวจสอบเวชระเบียนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมรายงานนางสาววรัญญา รัสภาเจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฎิบัติงานโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
69Downloadผลงานเด่นความถูกต้องควบถ้วนจากการใช้โปรแกรม HSoftNHSO ในการเรียกเก็บค่าบริการด้านสาธารณสุขนางสาวศศิวิมล พึ่งพวกนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
70DownloadนวัตกรรมThe check in point : good heath with community care networkนางสาวสุนิษา วิวรรตระกูล

นางสาวโสภิต จำปาศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
71Downloadผลงานเด่นTelehealth in type 1 diabetes mellitusนางสาวฉัฏฐมา ชัยรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
72Downloadนวัตกรรมโปรแกรมระบบทะเบียนและการจองลำดับเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นางสุภาวดี จีนพิน

นายสุวิชชา สังข์วะระปรีชา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
73Downloadนวัตกรรมโปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นางสาวกมลกาญจน์ คุ้มชูนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
74DownloadนวัตกรรมLean ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์อนามัยที่ 3นางอนงค์ รุ่งรัตน์

นางสายฝน สร้อยสด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
75Downloadนวัตกรรมการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D เขตสุขภาพที่ 3นายอุดมศักดิ์ แก้วบังเกิดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
76Downloadงานวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 3นายวัชรา จันทร์กระจ่างนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
77DownloadBest Practiceเรื่องที่ 1 "แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตการส่ง บช.11 ก็ง่ายขึ้น"นายสมบูรณ์ สิงห์พรมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท
78DownloadBest Practiceเรื่องที่ 2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ด้วย Express on cloudนายสมบูรณ์ สิงห์พรมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท
79Downloadผลงานเด่นCare manager of End Stage Renal Disease Patients with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Complicationsนางกรรณทิพย์ วัฒนประสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
80Downloadนวัตกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอด จ.ตากนายอาภากร ณ นครพนมนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สอด จ.ตาก