ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางโปรแกรมบริหารจัดการทันตแพทย์ประจำบ้านของกองบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว ให้ทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ที่ โปรแกรมบริหารจัดการทันแพทย์ประจำบ้าน ของกองบริหารการสาธารณสุข

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบนี้ ด่วนที่สุดที่ สธ 0228-2728 ลว. 6 ก.ค. 65 ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน 2566

การรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาเขตสุขภาพที่ 3