ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร์ฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 38
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักบริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถทางการบริหาร เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีโลกทัศน์เปิดกว้าง เรียนรู้วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ รู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทศโนโลยีติจิทัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยสามารถตาวน์โหลตรายละเอียดการรับสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร์ฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565