Link ตอบรับเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 4 กรกฎาคม  2565  ****เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสหวิชาชีพ****

Link ตอบรับเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 5 กรกฎาคม  2565  ****เฉพาะ อสม. จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น****

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข (Empowerment DM team and health care volunteers) สำหรับเขตสุขภาพที่ 3