ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
รูปแบบการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในเขตสุขภาพที่ 3
รายละเอียดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)