65-02-28 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 28 ก.พ. 65

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565