สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-01-20

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 20 มกราคม 2565