65-01-17 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 17 ม.ค. 65

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565