การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ประเด็น ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การเงินการคลัง : ระบบบริหารจัดการศูนย์จัดเก็บรายได้ของ รพ.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี วันที่ 19 มกราคม 2565