ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ประเด็น ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2565 จ.อุทัยธานี ผ่านระบบ Application Zoom