นำเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 นำเสนอระบบ refill รพ.บ้านไร่ 19.01.65.2 ลดภาระงานบ้านไร่65 สรุปผลการพัฒนาระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา จังหวัดอนำเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 นำเสนอระบบ refill รพ.บ้านไร่ 19.01.65.2 ลดภาระงานบ้านไร่65 สรุปผลการพัฒนาระบบ Refill เวชภัณฑ์ยา จังหวัดอ

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๓ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดอุทัยธานี ประเด็นโครงการลดภาระงาน Back Office ใน รพ.สต. (Initiative Management Model : IMM)