สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-01-12

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 12 มกราคม 2565