โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM Team and health care volunteers) สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 3

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM Team and health care volunteers) สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 3

ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

กองกลาง สำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุข ขอป

Newสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น"><img src="http://spbo3.moph.go.th/ket/wp-content/uploads/2022/01/new-icon-gif-17.gif " alt="New" width="25" height="25">สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น

ด้วยสำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักส

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และงานสนับสนุนการสาธารณสุข) ผ่าน Application Zoom

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และงานสนับสนุนการสาธารณสุข) ผ่าน Application Zoom

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 27 ปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 27 ปีงบประมาณ 2564

ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประเด็น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดอุทัยธานี

ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประเด็น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดอุทัยธานี