เรื่อง

ผู้เสนอผลงาน

1.ผลงานเด่น กลุ่มจิตบำบัดเปลี่ยนเศร้าเป็นเข้าใจ นายอนันท์ หารวัง
2.Best Practice โปรแกรมติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า นางสาวคุณากร คงต้นกุล
3.วิจัย การพยาบาลเชิงรุกเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน นางเนาวรัตน์ ต้นโพธิ์ธรรม
4.Best Practice การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test นายวิศรุต สุริวงค์
5.วิจัย การผ่าตัดโดยใช้หนังอัณฑะหุ้มองคชาต นายสุวิชัย สุทธิมณีรัตน์
6.วิจัย Paper C8 Deaw นายกำพล นัยเกตุ
7 วิจัย การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวผ่านผิวหนังแบบแผลเล็ก รายแรกของเขตสุขภาพที่ 3 นายอดิศักดิ์ แทนปั้น
8.วิจัย ภาวะกดทับเส้นประสาทอัลน่าร์บริเวณข้อศอก นายอดิศักดิ์ แทนปั้น
9.Best practice การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยเทคนิคกล้องเอ็นโดสโคปผ่านทางช่องจมูก รายแรกในเขตสุขภาพที่ 3 นายอดิศักดิ์ แทนปั้น
10.ผลงานเด่น แนวทางใหม่ของการผ่าตัดต่อมไทมัสผ่านกล้องแผลเล็กบริเวณลิ้นปี่ นายพรลิขิต ทิพรังศรี
11.Best Practice การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองโดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม นายพรลิขิต ทิพรังศรี
12.Best Practice -One Hour Model (นางสาวแววดาว ศรีสิทธิ์ ,นางสาวสุวรรณษา อิ่มเต็ม)
13.Best Practice การรักษาฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบนในระยะชุดฟันน้ำนม นางสาววาสนา สุวรรณฤทธิ์
14.นวัตกรรม ผลการจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 0-2 ปี นางสาวพัชรี เรืองงาม
15.Best Practice การประเมิน Application การสร้างความรอบรู้สุขภาพช่องปากในวัยทำงานโดยทันตบุคลากร นางธัญญาภรณ์ ใหญ่เจริญ
16.ผลงานเด่น การรักษาเพมฟิกัส วัลการิส นายฐานันดร์ ศรีทิพโพธิ์
17.ผลงานเด่น รายงานผู้ป่วยการรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กภายใต้การดมยาสลบ (ทพญ.นิศารัตน์ ชุติมาสถาพร) นางนิศารัตน์ ชุติมาสถาพร