สถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565