หนังสือเชิญเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ด่วนที่สุด สธ 0228-2453 ลว. 20 มิ.ย. 65 ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1-66

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566