วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง “สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ” (PCLIP Integrated Care for Expert Well-Being by Nurse Practitioners) ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง “สุขภาวะที่มุ่งหวังด้วยการดูแลแบบบูรณาการ โดย พยาบาลเวชปฏิบัติ”