กองกลาง สำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนวน      2     ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระตับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานจำนวน    2    ตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์ จะย้าย/โอนสามารถยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดตาม สธ 0201.01-ว932 ลว.28 ก.พ. 65 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ