ด้วยสำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 2 รุ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
และเป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม โดยจัดการฝึกอบรม รุ่นที่ 95 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 96 ระหว่างวันที่
20 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 เห็นควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว หากมีท่านใดสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ให้ดำเนินการสมัครผ่านทางเว็บไชต์สำนักงาน ก.พ.
ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/sep แล้วจัดพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนา กพ.7 และคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติกำหนด ส่งไปยังวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เท่านั้น เพื่อคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง เนื่องจาก เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก) ส่วนข้อมูลการรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ ในใบสมัครให้เว้นว่างไว้ หากท่านได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกจะลงนามถึงสำนักงาน ก.พ. โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ Email : pai45884@hotmail.com แล้วจัดส่งเอกสารตัวจริงมาตามกำหนดเวลา

รายละเอียดหลักสูตร สธ 0246-ว206 ลว. 6 ม.ค. 65 หลักสูตร นบส. 2 รุ่น

Newสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น