ด้วยเขตสุขภาพที่ 3 โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการการจัดการความรู้
เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีกำหนดจัดขึ้นใน เดือนมิถุนายน 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3
มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการ และสามารถนำความรู้ประโยชน์
ที่ได้รับไปใช้พัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่

QR CODE ตอบแบบสอบถาม

สธ 0228-114 ลว. 13 ม.ค. 65 ขยายเวลาแสดงความประสงค์ส่งผลงานเข้านำเสนอ

บุคลากรที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอฯ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามที่ QR code ด้านล่างนี้
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565