สธ 0217 ว828 ส่งแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินการถึงปี พ.ส. 2565

สธ 0217/ว828 เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินการถึงปี พ.ส. 2565