01 ประกาศรับสมัครฯ 65

02 ขั้นตอน กำหนดการ 65

03 โควตารับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฯ_65

Flow_แนวปฏิบัติในการแสดงความจำนง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาฯ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565