สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับสมัครแพทย์ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นสังกัดทุกปี นั้น

เพื่อให้การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  จึงได้จัดทำแนวทางการสมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้แพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่อไป   แนวทางสมัครรับต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน

แนวทางการสมัครรับต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน สำหรับแพทย์และหน่วยงานต้นสังกัด