สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

  คำสั่ง-แต่งตั้ง คกก กำหนดราคากลาง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 2565″รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกา

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ประชาสัมพันธ์ กลอนข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

สธ 0217-ว654ล.9กพ.65กลอนข้อกำหนดจริยธรรม

ประชาสัมพันธ์ กรณีตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สธ 0217-ว825ล.21กพ.65 กรณตัวอย่างการทุจร

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๓ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดอุทัยธานี ประเด็นโครงการลดภาระงาน Back Office ใน รพ.สต. (Initiative Management Model : IMM)

นำเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 นำเสนอระบบ refi

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ

การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น โครงการลดภาระงานสนับสนุนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Initiative Management Model : IMM) ของเขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบ Application ZOOM

การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น โครงการลดภาระงานสนับสนุนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Initiative Management Model : IMM) ของเขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบ Application ZOOM

           วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 256