ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพภายใต้ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 (PPA) ปี 2566

ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพภายใต้ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 (PPA) ปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566-2570 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (CTAMO) เขตสุขภาพที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566-2570 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (CTAMO) เขตสุขภาพที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาศักยภาพมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับพยาบาล และสหวิชาชีพ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับพยาบาล และสหวิชาชีพ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565