การประชุมปรับแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสรรคบุรี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมปรับแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสรรคบุรี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน Application ZOOM

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน Application ZOOM

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 3

Link เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน Application ZOOM

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน Application ZOOM

สรุปผลการศึกษาดูงานนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ประเด็น Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) / กองทุนยาร่วมระดับจังหวัด และวางแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการศึกษาดูงานนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ประเด็น Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) / กองทุนยาร่วมระดับจังหวัด และวางแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประเด็น Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) และกองทุนยาร่วมระดับจังหวัด

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประเด็น Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) และกองทุนยาร่วมระดับจังหวัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 3