ตรวจสอบสถานะการประเมิน

เลขบัตรประชาชน

เลขตำแหน่งที่ขอประเมิน


กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์ม ว246

แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการตำแหน่ง นวก.ชำนาญการพิเศษ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)

แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม ว 10/24 มกราคม 2550)

- แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

- แบบฟอร์ม แบบประเมินผลงาน

- แบบฟอร์ม ข้อเสนอแนวคิด

ปัญหาที่พบบ่อย


1. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ และชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดฯ ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือก (ที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ) ห้ามเปลี่ยนแปลงถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกใหม่

2. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ ต้องเป็นชื่อเรื่องเดียวกับชื่อเรื่องที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

3. ชื่อเรื่องผลงานวิชาการกับชื่อเรื่องข้อเสนอแนวคิดฯ ต้องไม่ใช่ชื่อเรื่องเดียวกัน

4. ผลงานวิชาการ หรือข้อเสนอแนวคิดฯที่เสนอให้ประเมิน หากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วไม่สามารถให้แก้ไขชื่อเรื่องหรือให้ส่งผลงานเพิ่มเติมได้อีก

5. การนับระยะเวลาแก้ไขผลงาน แบบปรับปรุงแก้ไขไม่เป็นสาระสำคัญ (2 เดือน) และแบบแก้ไขเป็นสาระสำคัญ ( 6 เดือน) เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ขอรับการประเมินทราบการแจ้งแก้ไข (โดยนับจากวันเซนต์รับทราบของผู้ขอรับการประเมิน) หากส่งผลงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดคณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณา

6. กรณีที่ผู้ประเมินส่งผลงานวิจัยที่เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์

7. ผลงานวิจัย: หากทำร่วมกับผู้อื่น ต้องมีสัดส่วนในการดำเนินการ 60% ขึ้นไป หรือหากมีส่วนร่วมไม่ถึง 60% ต้องส่งผลงานวิจัย 2 เรื่องขึ้นไป สำหรับผลงานที่เป็นวิเคราะห์วิจารณ์หรือกรณีศึกษา ต้องดำเนินการเพียงผู้เดียว (100%)

8. ผลงานหรือผลสำเร็จของงานขณะที่ปฏิบัติงานที่ รพ.เอกชนไม่สามารถนำมาประเมินเพื่อรับเงินฯ / เลื่อนระดับได้เนื่องจากผลงานที่เสนอให้ประเมินต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ และต่ำกว่าระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ มิใช่ผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในภาคเอกชน

9. การเผยแพร่ผลงาน สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รพ.เอกชน หรือบริษัทเอกชนได้หรือไม่นั้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณากำหนด

การประเมินผลงานวิชาการ เชตสุขภาพที่ 3


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปิดหน้านี้

สายงานการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพที่ 3 รับผิดชอบ


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปิดหน้านี้

สายงานการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพที่ 3 รับผิดชอบ


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปิดหน้านี้

สรุปข้อมูลการดำเนินงานการประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 3


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปิดหน้านี้

ปฏิทินการประเมินผลงานวิชาการล


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลร

ปิดหน้านี้

การประชุมประเมินผลงานวิชาการ


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปิดหน้านี้