วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  นายแพทย์วิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา        เป็นประธาน การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น โครงการลดภาระงานสนับสนุนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Initiative Management Model:IMM)  ของเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2565  ผ่านระบบ Application  ZOOM

การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น โครงการลดภาระงานสนับสนุนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Initiative Management Model : IMM) ของเขตสุขภาพที่ 3 ผ่านระบบ Application ZOOM