รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-09-

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

65-09-15 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 1

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-09-

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

65-09-2 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 2

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-09-

ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-08-

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

สถานะการเบิกจ่ายงบประจำ ปี 65 งวด 65-08-

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 – 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

65-08-17 นำเสนองบค่าเสื่อม ปีงบ 65 รอบ 1