พิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พิธีเปิดโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพภายใต้ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 (PPA) ปี 2566

ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพภายใต้ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 (PPA) ปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566-2570 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (CTAMO) เขตสุขภาพที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566-2570 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (CTAMO) เขตสุขภาพที่ 3

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประชุม

สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

  คำสั่ง-แต่งตั้ง คกก กำหนดราคากลาง