การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จะจัดประชุม

การประชุมปรับแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสรรคบุรี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมปรับแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสรรคบุรี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/นักบริหารทางการเงิน (CFO) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/นักบริหารทางการเงิน (CFO) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/นักบริหารทางการเงิน (CFO) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/นักบริหารทางการเงิน (CFO) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565